Zasady Bezpiecznego stosowania chemii w usługach sprzątania

 • Nim otworzysz opakowanie preparatu chemicznego obejrzyj etykietę i sprawdź, czy jest zamieszczony na niej graficzny znak (piktogram) ostrzegawczy. Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zawarta w opakowaniu musi być oznakowana etykietą zawierającą m. in. piktogram określający rodzaj zagrożenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zwane rozporządzeniem CLP. W Unii Europejskiej wdraża ono zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych zawarte w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Rozporządzenie nr 1272/2008 zwane jest rozporządzeniem CLP– Classification, Labelling and Packing. Celem przepisów jest zapewnienie ochrony osób, które mogą być narażane na te produkty i ochrony środowiska.
 • Piktogram CLP ma kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku, czerwone obramowanie i czarne rysunki na białym tle. Jest skróconym opisem zagrożenia.
 • W przypadku użycia produktu oznakowanego piktogramem CLP, zapoznaj się ze szczegółowym opisem zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna tj. Kartą charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej.
 • Przeczytaj uważnie treść całej etykiety. Również wtedy, kiedy stosujesz chemię oznakowaną etykietą certyfikatu ekologicznego. Każda substancja lub związek chemiczny może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, jeśli jest nieodpowiednio zastosowana.
 • Przeczytaj, jak odkręcać, dozować i przechowywać. Dla przykładu, niektóre opakowania odkręca się przez ściśnięcie krawędzi lub naciśnięcie nakrętki; przed użyciem wstrząsa lub wstrząsanie nie jest wskazane; dozuje tradycyjnie lub kierując dyszę ku dołowi; używa i przechowuje tylko w pozycji pionowej; przechowuje tylko w temperaturze powyżej 4 °C; z dala od źródeł ciepła itp.
 • Chroń oczy. Najpierw nalej do wiadra wodę, potem chemię, aby uniknąć rozpryśnięcia chemii pod wpływem silnego strumienia wody. Poza tym, niektóre koncentraty są mocnymi kwasami, dlatego pamiętaj chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody. Gdy woda łączy się z kwasem, w roztworze wytwarza się bardzo wysoka temperatura i następuje silnie egzotermiczna reakcja, woda natychmiast zaczyna wrzeć i chlapać na wszystkie strony. Jeśli wodę wlewa się do kwasu, będzie chlapać gorący kwas. Skutkiem mogą być poparzenia, rany w skórze, nawet utrata wzroku. Jeżeli wlewa się kwas do wody – chlapiącą cieczą będzie woda i nie wyrządzi krzywdy. W  razie kontaktu z oczami, usuń szkła kontaktowe, płucz oczy pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, przez co najmniej 15 min. Jeżeli nadal pieką, łzawią lub bolą, idź się do lekarza.
 • Chroń skórę. Do zabiegów czyszczenia zakładaj rękawice i odzież ochronną. Rękawice chronią Cię przede wszystkim przed wpływem wody, chemii, czynników biologicznych i mechanicznych. Jeśli używasz słabych środków czyszczących, możesz stosować rękawice bez certyfikacji przeznaczone do prac domowych. Jeśli jednak pracujesz z agresywną chemią, jest zagrożenie mikroorganizmami, mechanicznym uszkodzeniem, temperaturą powyżej 50 stopni C, stosuj rękawice z certyfikacją CE: Kategoria III, które spełniają wymagania europejskiej dyrektywy o osobistym wyposażeniu ochronnym 89/686/EWG,  np. marki Sempervelvet. W razie kontaktu ze skórą, zwłaszcza koncentratu,  zmoczenia odzieży, zdejmij zanieczyszczoną odzież, skórę zmyj dużą ilości wody. Zmień rękawice na suche, jeśli roztwór myjący naleje się do środka. Po skończonej pracy umyj rękawice z zewnątrz i wewnątrz odwracając je na drugą stronę. Pozostaw do wyschnięcia. Dzięki temu zabiegowi chronisz skórę nie tylko przed chemią, ale również przed zarazkami i sprawdzasz, czy są szczelne.
 • Nie wdychaj oparów. Chemię rozcieńczaj w zimnej lub letniej wodzie (chyba, że zalecenie producenta jest inne), aby nie wdychać substancji, które szybciej parują, niż woda,  jak chlor, terpeny, alkohol, który w preparatach czyszczących jest skażony. Szczególną ostrożność zachowaj przy produktach oznakowanych piktogramami CLP. Zapewnij cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonujesz zabiegi czyszczące.
 • Nie wdychaj aerozolu. Chemię w spreju aplikuj na ścierkę. Jeśli jest potrzeba aplikacji chemii bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, nanoś ją przy wyciągniętej ręce (z dala od twarzy), poniżej twarzy i nie prostopadle do powierzchni, aby chronić twarz, szczególnie oczy i nie wdychać cząstek substancji, Nie apluj w formie spreju preparatów zakwalifikowanych jako niebezpieczne stanowiących zagożenie dla zdrowia bez półmaski filtrującej z wkładem węglowym.
 • Tak planuj kolejność czynności, aby jak najkrócej przebywać w pomieszczeniu, w którym stosujesz chemię czyszczącą, zwłaszcza preparaty niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia. Jeśli zaczniesz kasłać, kichać, będziesz mieć uczucie drapania w gardle, oczy będą piekły lub łzawiły, zadbaj o dopływ świeżego powietrza.
 • Podczas stosowania chemii, nie jedz, nie pij, nie pal.
 • Myj ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy, pomimo pracy w rękawicach ochronnych.
 • W przypadku połknięcia preparatu chemicznego, niezwłocznie skontaktuj się/zgłoś się do lekarza i podaj nazwę preparatu. W karcie charakterystyki produktu sprawdź zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Trzymaj chemię z dala od żywności, napojów i pokarmów, pod zamknięciem, z dala od dzieci i zwierząt
 • Zadbaj o bezpieczeństwo użytkowników czyszczonych pomieszczeń. Przed użyciem produktów niebezpiecznych, wg CLP stanowiących zagrożenie dla zdrowia, wyprowadź z pomieszczenia ludzi, zwierzęta, rośliny.
 •  Nie mieszaj preparatów. Jeżeli chcesz użyć innej chemii czyszczącej, najpierw zmyj, spłucz wodą preparat wcześniej zastosowany (neutralizacja). Szczególną ostrożność zachowaj, gdy używasz preparaty zawierające związki chloru, np. podchloryn sodu (Domestos) z preparatami zawierającymi kwas, amoniak, ponieważ w wyniku ich wzajemnej reakcji, może uwolnić się trujący chlor.
 •  Preparaty chemiczne przechowuj w oryginalnych opakowaniach. Jeżeli jest potrzeba użycia opakowania zastępczego, wypłucz je dokładnie, przekreśl jego etykietę, napisz nazwę nowego  produktu, jego dawkowanie,  przerysuj piktogram substancji niebezpiecznej.
 • Sporządzaj tylko tyle roztworu myjącego, ile zużyjesz. Roztwory wodne niektórych substancji/mieszanin zachowują efektywność czyszczącą lub dezynfekującą tylko przez krótki czas.
 • Nie aplikuj koncentratów bezpośrednio na czyszczone powierzchnie, jeśli producent wyraźnie nie zezwala, bo niektóre materiały wykończeniowe możesz trwale uszkodzić. Szczególną ostrożność zachowaj w przypadku kwasów,  zasad i rozpuszczalników specjalistycznych.
 • Wypłucz butelkę po zużytej chemii, nim wyrzucisz ją do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne. Popłuczyny wykorzystaj do czyszczenia.
 • Zużyte roztwory myjące, wylewaj do kanalizacji. Nie wylewaj ich na ziemię i studzienek deszczowych, bo zanieczyszczasz środowisko – glebę i wody podziemne. Za taki czyn grozi kara grzywny (mandat),  a nawet kara ograniczenia wolności.

Więcej, o stosowaniu chemii czyszczącej na szkoleniu z fachowego sprzątania. Zapraszam na szkolenie. Trener sprzątania Małgorzata Adams