Określenie „zrównoważony” można zastąpić wyrazami: ciągły, trwały, niezachwiany, ale również odpowiedzialny, rozważny lub zbilansowany, skompensowany.

Termin „zrównoważony rozwój”, chociaż używany od kilkuset lat, pojawił się w powszechnie, zwłaszcza w języku politycznym, od 1987 r. po wydaniu przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ raportu „Nasza wspólna przyszłość”, zwanego Raportem Brundtland .

Raport określa „zrównoważony rozwój” jako „rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb,” Celem zrównoważonego rozwoju jest poprawa jakości życia ludzi na całym świecie obecnie, jak i zadbanie o jakość życia przyszłych pokoleń.

Fundamentalnymi elementami zrównoważonego rozwoju są najbardziej istotne czynniki kształtujące życie społeczne, czyli kwestie środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Każdy z tych obszarów ma oddzielne cele, więc realizacja jednego z nich, bez uwzględnienia interesów pozostałych, rodzi konflikty społeczne, problemy ekonomiczne lub środowiskowe. Przykładem może być generowanie zysku przedsiębiorstwa z pominięciem  inwestycji w ludzi  (wynagrodzenie, bezpieczeństwo pracy, szkolenia) i ochronę środowiska (ścieki, zanieczyszczenie powietrza, odpady). Dlatego poprawa jakości życia może się dokonywać jedynie poprzez zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, gospodarczego dobrobytu oraz sprawiedliwości i spójności społecznej (zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa, tworzenie solidarności w społeczeństwie, tak by zminimalizować wykluczenie). 

Zrównoważone podejście integrując społeczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty życia społecznego i uzależniając ich wzrost od siebie wzajemnie, zabezpiecza przed rozwojem każdego z nich kosztem pozostałych. Zadanie jest bardzo trudne, wymaga uczciwości, powszechnej edukacji, motywacji do podejmowania zmian i kompromisów oraz przewartościowania życia większości z nas – ustalenia na nowo priorytetów z uwzględnieniem w nich troski o rozwój społeczny na całym świecie, ochronę środowiska przyrodniczego, wzrost gospodarczy ubogich krajów.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju dotyczą wszystkich ludzi, nie tylko urzędników, przedsiębiorców i społeczników,. Wiążą się ściśle ze sposobem życia, który prowadzimy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i do którego aspirujemy. Jak wykazują badania do 80 % całkowitego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w UE jest skutkiem konsumpcji jak jedzenie, picie, mieszkanie i podróżowanie, a to tylko część naszej aktywności, która wywiera wpływ na naturę.

Aby świat był zrównoważony, potrzebne są zrównoważone decyzje każdego z nas odnoszące się do większości aspektów naszego życia.

W praktyce, może to na przykład oznaczać świadome, pomimo zamożności, oszczędne korzystanie z wody i z energii, wykorzystywanie rzeczy jak najdłużej; naprawianie urządzeń, ubrań; zapewnianie recyklingu zużytych produktów; kupowanie rodzimych podstawowych produktów jak jaja, masło, chleb, zamiast importowanych, aby ograniczyć ich transport i wspierać lokalnych producentów; rezygnację z dojazdu do pracy własnym samochodem na rzecz komunikacji miejskiej; ograniczenie i rezygnację z zakupów produktów, które są zbyteczne, które zawierają substancje niebezpieczne, które zostały wyprodukowane z niewolniczym wyzyskiem dzieci, z lekceważeniem standardów pracy i niehumanitarnym traktowaniem zwierząt, a preferowanie, pomimo wyższej ceny, produktów z certyfikatami, potwierdzającymi, że zostały wyprodukowane ze szczególnym poszanowaniem praw ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Skoro jesteśmy na stronie serwisu poświęconego sprzątaniu i firmie sprzątającej, dodam, że zrównoważone sprzątanie, a szczególnie zrównoważone czyszczenie, wiąże się z koniecznością podejmowania takich decyzji jak czyścić, czym czyścić, kiedy czyścić, gdzie czyścić i czy w ogóle czyścić.

Więcej na stronie głównej w Apelu Master Adams do osób sprzątających i Zrównoważony rozwój w firmie sprzątającej Master Adams.                                                                                                                                                                                                                                          Małgorzata Adams trener sprzątania